RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
przez
ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - Jednostka Budżetowa w PŁOCKU

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa z siedzibą w Płocku ul. 3 Maja 16, adres e-mail: sekretariat@zjoplock.pl , tel. 24 364 59 64.

 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Zarządzie Jednostek Oświatowych w Płocku, e-mail: iod@zjoplock.pl , tel. 24 364 59 64.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane z tytułu:

  a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizowaniem zadań
     statutowych przez Zarząd Jednostek Oświatowych w Płocku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c)
     rozporządzenia RODO;

  b) wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
     publicznej powierzonej administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Zarząd Jednostek
     Oświatowych w Płocku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia RODO.

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

  a) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich
     przepisów prawa;

  b) inne podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora na podstawie
     zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. procesorzy).

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 tytułu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

  a)  prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  b)  prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  c)  prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  e)  prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
  f)  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  g)  w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody
      (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
      momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
       zgody przed jej cofnięciem;
  h)  wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna
      Pani/Pan, że przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem koniecznym w procesie realizacji zadań przez Zarząd Jednostek Oświatowych w Płocku. Podanie danych wynika z przepisów prawa, tj. z:

  - Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych w Płocku oraz innych przepisów prawa
  - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 tj.)
  - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 tj.)
  - Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017r.poz.2203 tj.)
  - Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2018 poz. 603 tj.)
  - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
    (Dz.U. 2018 poz. 998 tj.)

 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
sekr. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63
tel. 24 367 89 30–49 | 24 364 59 50–99

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz, IT i MKZP


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 59

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713