Stypendia Miejskie

Do ubiegania się o stypendium miejskie uprawnieni są uczniowie:

 • zameldowani na terenie miasta Płocka,
 • uczęszczający do szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, które są prowadzone lub dotowane przez Miasto Płock oraz publicznych i niepublicznych szkół artystycznych, do czasu ukończenia kształcenia,
 • posiadający dochód na osobę w rodzinie poniżej 2.100 zł netto,
 • osiągający dobre wyniki nauczania, tzn. średnia ocen powyżej:
           4,75 w szkole podstawowej,
           4,30 w gimnazjum,
           3,80 w szkole ponadgimnazjalnej,
 • posiadający co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
 • posiadający rachunek bankowy - przy czym uczniowie w wieku przed ukończeniem 13 lat oraz uczniowie niepełnosprawni, bez względu na wiek, mogą korzystać z rachunków założonych przez rodziców bądź opiekunów.

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia, zaś obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej.
Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 24 roku życia – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.

Średnia wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia obejmująca ostatnie trzy miesiące poprzedzające złożenie wniosku, tj.: listopad, grudzień, styczeń lub marzec, kwiecień, maj – w zależności od terminu jego złożenia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium miejskie powinna być poniżej 2.100 zł netto, tj. wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847).
 
Stypendium miejskie przyznawane jest każdorazowo na semestr, wyłącznie w formie świadczenia pieniężnego przekazywanego w równych ratach miesięcznych przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy stypendysty w terminie do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc.
 
Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych lub gimnazjów, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium na I semestr, tj. do dnia 30 czerwca, mają obowiązek dostarczyć w terminie do dnia 5 września do ZJO zaświadczenie o kontynuacji nauki odpowiednio w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.

Zgodnie z Regulaminem wypłatę stypendium miejskiego wstrzymuje się po przekroczeniu przez ucznia 10 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej w semestrze, ponadto umyślne podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy przez wnioskodawcę w danych mających wpływ na ustalenie uprawnień lub wysokość stypendium, skutkuje bezterminowym wykluczeniem ucznia z programu stypendium miejskiego, co oznacza, że wnioski o przyznanie stypendium, składane przez takiego ucznia lub jego rodziców w kolejnych edycjach, nie będą rozpatrywane.

Wnioski o przyznanie stypendiów miejskich można składać w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock w terminach:

 • na I semestr roku szkolnego – do 30 czerwca (średni dochód - marzec, kwiecień, maj),
 • na II semestr roku szkolnego - do 15 lutego (średni dochód - listopad, grudzien, styczeń). 

Ważne !!!
Stypendium miejskie jest opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 18 % dopiero po przekroczeniu kwoty 3.800 zł w skali roku.

Oznacza to, że w przypadku, gdy uczeń otrzyma stypendium z dwóch różnych źródeł, a ich wysokość łącznie przekroczy kwotę zwolnioną - 3.800 zł – przy składaniu rocznego zeznania podatkowego przez stypendystę za 2017 rok może wystąpić konieczność zapłaty podatku od otrzymanej kwoty powyżej 3.800 zł

Dokumenty do pobrania

 

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
sekr. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63
tel. 24 367 89 30–49 | 24 364 59 50–99

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz, IT i MKZP


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 59

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713