Wybrane kontakty

 • DYREKTOR
Aleksandra Jadczak | 24 367 89 30 | aleksandra.jadczak@zjoplock.pl | pokój 327A
 
 • ZASTĘPCA DYREKTORA - GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutecka | 24 364 59 60 | 539-196-471 |
malgorzata.rutecka@zjoplock.pl | pokój 325
 
 • KIEROWNICY
Dział finansowo-księgowy ds. szkół podstawowych i likwidatury
Agata Żelechowska | agata.zelechowska@zjoplock.pl | 24 364 59 70 | 539-196-470 | pokój 315

Dział finansowo-księgowy ds. ZJO, szkół ponadpodstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego i szkół specjalnych
Ewa Łukaszewska | ewa.lukaszewska@zjoplock.pl | 24 364 59 66 | 539-196-469| pokój 315
 
Dział finansowo-księgowy ds. przedszkoli
Marzena Tomaszewska | marzena.tomaszewska@zjoplock.pl | 24 367 89 40 | 539-196-472 | pokój 309
 
Dział Finansowo-Księgowy ds. żłobków, Izby Wytrzeźwień, Straży Miejskiej, Miejskiego Zarządu Dróg, Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis”, MKZP
Edyta Zięba | edyta.zieba@zjoplock.pl | 24 367 89 31 | pokój 309
 
Dział płac
Andrzej Jankowski | andrzej.jankowski@zjoplock.pl | 24 364 59 90 | 609-606-632 | pokój 323

Dział pomocy materialnej i administracji
Małgorzata Rzeszotarska | malgorzata.rzeszotarska@zjoplock.pl | 24 364 59 50 | 539-196-473 | pokój 304

Dział analiz i IT

Cezary Walta | cezary.walta@zjoplock.pl | 24 364 59 80 | pokój 301
 
 
 • INNE STANOWISKA
prowadzenie spraw związanych z sekretariatem ZJO
Maria Wilczyńska| sekretariat@zjoplock.pl | 24 364 59 64 | pokój 327
 
obsługa administracyjno - finansowa programów stypendialnych, wykonywanie całokształtu zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej uczniom i słuchaczom oraz świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Dział pomocy materialnej i administracji
Monika Pilichowska | monika.pilichowska@zjoplock.pl | 24 364 59 51 | pokój 304
 
prowadzenie akt osobowych dyrektorów placówek obsługiwanych przez ZJO, organizowanie szkoleń, instruktaż w zakresie spraw kadrowych, sprawozdawczość dotycząca zatrudnienia, projekty aktów wewnątrz zakładowych, porady kadrowe dla placówek obsługiwanych przez ZJO
Kadry
Monika Jasińska | monika.jasinska@zjoplock.pl | 24 364 59 97 | pokój 304
 
prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy miejskich przedszkoli, żłobków i Zarządu Jednostek Oświatowych, poradnictwo w sprawach z zakresu bhp (pozostałych placówek oświatowych)
BHP
Patryk Panek | patryk.panek@zjoplock.pl | 24 367 89 35 | 609-605-713 | pokój 312

obsługa prawna
Sylwia Wochnowicz | radca@zjoplock.pl | 24 364 59 79 | pokój 327B | poniedziałki 10:00 - 15:00, wtorki 13:30 - 15:30; piątki 9:00 - 13:00
 
obsługa administracyjna dotowania szkół publicznych i niepublicznych; planowanie środków finansowych szkół publicznych i niepublicznych;  weryfikacja planów budżetowych szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Płock; sprawozdawczość statystyczna
Dział analiz i IT 
Olga Zajączkowska | olga.zajaczkowska@zjoplock.pl | 24 364 59 81 | 539-196-477 | pokój 301
 
dofinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych; weryfikacja planów budżetowych szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Płock; sprawozdawczość statystyczna; przyjmowanie, weryfikacja i scalanie danych dotyczących Systemu Informacji Oświatowej
Dział analiz i IT
Jolanta Filant | jolanta.filant@zjoplock.pl | 24 364 59 82 | 539-196-476 | pokój 301
 
obsługa informatyczna Zarządu Jednostek Oświatowych; administrowanie stronami internetowymi: ZJO, Płocki Portal Oświatowy, BIP oraz płocka platforma zarządzania oświatą "e-Oświata"
Dział analiz i IT
Michał Rzepczyński | informatyk@zjoplock.pl | 24 364 59 98 | pokój 316
Przemysław Domański | informatyk@zjoplock.pl | 24 364 59 99 | pokój 316
 
Inspektor ochrony danych - Zarząd Jednostek Oświatowych, szkoły podstawowe, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia, zespoły szkół, licea ogólnokształcące, szkoły i placówki specjalne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Młodzieżowy Dom Kultury, Straż Miejska
IOD
Elżbieta Wituska | elzbieta.wituska@zjoplock.pl | 24 367 89 34 | 880-522-281 | pokój 312
 
Inspektor ochrony danych - żłobki, przedszkola, HZPiT "Dzieci Płocka", Bursa Płocka, Izba wytrzeźwień, Muniserwis, Miejski Zarząd Dróg
IOD
Mirella Różycka | mirella.rozycka@zjoplock.pl | 24 367 89 33 | pokój 312
 

 

Klauzula informacyjna
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa, ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock, tel. 24 364 59 64 , e-mail: sekretariat@zjoplock.pl, reprezentowany przez dyrektora.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@zjoplock.pl, tel. 24 367 89 34.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z użytkownikami strony w ramach prowadzonej przez nas działalności publicznej oraz treści przez nas udostępnionych, jak też w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, jeśli zajdzie taka konieczność.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika strony jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. dostawcom usług teleinformatycznych (hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych.
 7. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującym w ZJO – JB w Płocku Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 10. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
  a)    prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii swoich danych,
  b)    prawo do sprostowania danych,c)    prawo usunięcia danych,
  d)    prawo do ograniczenia przetwarzania,
  e)    prawo do przenoszenia danych,
  f)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 11. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
tel. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz i IT


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 61

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713