Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Do ubiegania się o pomoc zdrowotną dla nauczycieli uprawnieni są:
 • nauczyciele zatrudnieni w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Płock na podstawie Karty Nauczyciela w wymiarze co najmniej ½ obowiązującego wymiaru zajęć (zatrudnienie z kilku szkół sumuje się i potwierdza stosownym zaświadczeniem),
 • nauczyciele emeryci, renciści, otrzymujący świadczenie kompensacyjne.
Maksymalne świadczenie może wynieść 500 zł, jednakże jego wysokość zależy od wydatków  poniesionych  w okresie jednego roku poprzedzającego termin złożenia wniosku na:
 • leczenie,
 • rehabilitację lub niezbędną opiekę,
 • zakup protez, sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego lub korekcyjnego.
 Poniesione wydatki na powyższe cele należy potwierdzić oryginalnymi fakturami i rachunkami.
Świadczenie może otrzymać nauczyciel, który udokumentuje wydatki wyższe niż 200 zł, a faktury lub rachunki nie były wcześniej wykorzystywane do otrzymania jakichkolwiek świadczeń finansowanych ze środków budżetu Miasta Płocka.
Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli można składać w szkołach lub placówkach, w których nauczyciel jest zatrudniony w dwóch terminach:
 • do 31 marca każdego roku,
 • do 30 września każdego roku. 
Do wniosku należy dołączyć:
 • oryginalne faktury lub rachunki potwierdzające poniesione koszty,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia nauczyciela.
Pomoc materialna dla nauczycieli jest opodatkowana podatkiem dochodowym w wysokości:
 • 17 % - nauczyciele czynni,
 • 10 % - nauczyciele emeryci, renciści, otrzymujący świadczenie kompensacyjne.
Uwaga !!
W przypadku załączenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego chorobę długotrwałą, przewlekłą, nieuleczalną lub wrodzoną nauczyciel może skorzystać ze zwolnienia z podatku do wysokości 6.000 zł w skali roku w związku z długotrwałą chorobą, zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub śmiercią.
W przypadku pozostałych zaświadczeń lekarskich potwierdzających aktualny stan zdrowia nauczyciela od całej przyznanej kwoty świadczenia zostanie potrącony podatek dochodowy.
 
Dokumenty do pobrania:

 

 

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
tel. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz i IT


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 61

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713