Stypendia

PŁOCKA SZANSA EDUKACYJNA

finansowane w 100% z budżetu miasta Płocka.
Stypendia pod nazwą Płocka szansa edukacyjna przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – dochód poniżej 3.100 zł BRUTTO miesięcznie na osobę w rodzinie oraz osiągającym dobre wyniki nauczania. Wnioski o przyznanie stypendium Płockiej szansy edukacyjnej można składać w szkołach po zakończeniu semestru w terminach odpowiednio do 5 dnia lutego lub w czerwcu do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w każdym roku.

PŁOCKIE TALENTY

finansowane w 100% z budżetu miasta Płocka.
Stypendia pod nazwą Płockie Talenty przyznawane są uczniom szczególnie uzdolnionym o znaczących osiągnięciach edukacyjnych pobierających naukę na terenie miasta Płocka, począwszy od roku szkolnego 2021/2022.

STYPENDIA USTAWOWE
 • Stypendia za wyniki w nauce lub w sporcie
  finansowane w 100% z budżetu miasta Płocka.

  Stypendia za wyniki w nauce lub w sporcie przyznawane są dwa razy w ciągu roku szkolnego po zakończeniu każdego semestru bez konieczności składania wniosku. Stypendia otrzymują uczniowie uczęszczający do szkół prowadzonych przez Miasto Płock bez względu na miejsce zamieszkania, z wyj. uczniów klas I – III szkół podstawowych i absolwentów wszystkich typów szkół.
 • Stypendia szkolne
  finansowane z budżetu miasta Płocka i budżetu Państwa.
  Stypendia szkolne mogą być przyznane uczniom zamieszkałym na terenie miasta Płocka i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie – dochód nie większy niż 600 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie. Wnioski o przyznanie stypendium można składać do dnia 15 września każdego roku w szkołach lub w Zarządzie Jednostek Oświatowych, jeśli siedziba szkoły znajduje się poza granicami miasta.
 • Zasiłki losowe
  finansowane z budżetu miasta Płocka i budżetu Państwa.
  Zasiłki losowe mogą być przyznane uczniom, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego, zamieszkałym na terenie miasta Płocka, którzy przejściowo znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek losowy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku w szkołach lub w Zarządzie Jednostek Oświatowych, jeśli siedziba szkoły znajduje się poza granicami miasta.
STYPENDIA UNIJNE

finansowane ze środków unijnych i budżetu Państwa.
Mazowiecki program stypendialny - najlepsza inwestycja w człowieka skierowany jest do uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących zlokalizowanych na terenie Województwa Mazowieckiego. Celem projektu jest realizacja wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
tel. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz i IT


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 61

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713