Stypendia Branżowe

Stypendia branżowe otrzymują uczniowie branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Płock.
 
Stypendia przyznawane są uczniom rozpoczynającym naukę od:
  • 1 września 2017 roku
  • 1 września 2018 roku
  • 1 września 2019 roku na pełny, trzyletni okres kształcenia w szkole branżowej.
Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy i udzielane wyłącznie w formie świadczenia pieniężnego wypłacanego miesięcznie za pośrednictwem szkół w terminie do 20 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc.
Stypendium branżowe otrzyma również uczeń, który rozpoczął naukę w szkole w trakcie trwania roku szkolnego, jednakże stypendium nie przysługuje uczniowi powtarzającemu klasę.
 
Wysokość stypendium branżowego wynosi:
  • dla uczniów klas I - 100 zł miesięcznie
  • dla uczniów klas II - 150 zł miesięcznie
  • dla uczniów klas III - 200 zł miesięcznie
Wypłata stypendium branżowego uzależniona jest od obecności ucznia na zajęciach szkolnych. Oznacza to, że za każdą godzinę nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach w miesiącu, za  który przyznawane jest stypendium branżowe, potrąca się odpowiednio 5% przyznanej kwoty, przy czym w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w wymiarze 20 lub więcej godzin w miesiącu, stypendium nie jest wypłacane.
Zgodnie z Regulaminem za nieusprawiedliwioną nieobecność należy uznać taką nieobecność, która nie wynika z okoliczności określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn zm.) i przepisach wykonawczych do tej ustawy usprawiedliwiających nieobecność w pracy lub uzasadniających przysługujące pracownikom, w tym pracownikom młodocianym, zwolnienia od pracy.
Ważne !!!
Stypendium branżowe jest opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 17 % po przekroczeniu kwoty 3.800 zł w skali roku.

Oznacza to, że w przypadku, gdy uczeń otrzyma stypendium z dwóch różnych źródeł, a ich wysokość łącznie przekroczy kwotę zwolnioną - 3.800 zł – przy składaniu rocznego zeznania podatkowego przez stypendystę za 2017 rok może wystąpić konieczność zapłaty podatku od otrzymanej kwoty powyżej 3.800 zł.
 
 Dokumenty do pobrania:

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
sekr. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63
tel. 24 367 89 30–49 | 24 364 59 50–99

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz, IT i MKZP


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 59

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713