Płocka szansa edukacyjna

 

O stypendium Płockej szansy edukacyjnej mogą ubiegać się uczniowie:

 • uczęszczający do szkół dla młodzieży, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock oraz publicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych, do czasu ukończenia kształcenia,
 • posiadający dochód na osobę w rodzinie poniżej 3.400 zł,
 • osiągający dobre wyniki nauczania, tzn. średnia ocen co najmniej:
          5,20 w szkole podstawowej klasy IV - VI,
          5,00 w szkole podstawowej klasy VII - VIII,
          4,50 w szkołach ponadpodstawowych,
 • posiadający rachunek bankowy - przy czym może to być rachunek bankowy ucznia lub osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia, zaś obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej.
Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 24 roku życia – w przypadku szkoły ponadpodstawowej.

Wniosek o przyznanie stypendium Płockej szansy edukacyjnej można złożyć w terminach:

 • w czerwcu do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno - wychowawczych - stypendium na I semestr roku szkolnego (średni dochód - za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj)
 • do 5 dnia lutego - stypendium na II semestr roku szkolnego (średni dochód - za sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień)

UWAGA - program nie przewiduje innego terminu naboru wniosków, wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór wniosków trwać będzie wyłącznie do 23 czerwca 2023 roku

Stypendium Płockiej szansy edukacyjnej przyznawane jest każdorazowo na semestr, tj. okres pięciu miesięcy, wyłącznie w formie świadczenia pieniężnego przekazywanego przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy w następujących transzach:

 • za okres wrzesień - grudzień - do dnia 31 grudnia        - wnioski złożone w czerwcu
 • za styczeń - do dnia 31 stycznia                               - wnioski złożone w czerwcu
 • za okres luty - czerwiec - do dnia 30 czerwca             - wnioski złożone w lutym.

Uczniowie klas VIII szkół podstawowych, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium w czerwcu, mają obowiązek dostarczyć w terminie do dnia 5 września do ZJO zaświadczenie o kontynuacji nauki odpowiednio w szkole ponadpodstawowej.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód rodziny za okres pięciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, tj. w czerwcu - za styczeń luty, marzec, kwiecień, maj, zaś w  lutym - za sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień.

Za dochód, zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu, uważa się średni przychód za I, II, III, IV, V 2023 roku z uwzględnieniem 1/12 składników rocznych, bez względu na tytuł i źródło uzyskania, z wyjątkeim świadczeń wskazanych w § 3 ust. 6 Regulaminu, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, jeśli takie występują.

Średnia wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia obejmująca określone pięć miesięcy poprzedzające złożenie wniosku, tj.: sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień lub styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj – w zależności od terminu jego złożenia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium Płockiej szansy edukacyjnej powinna być poniżej 3.400 zł.
 

Ważne !!!
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stypendium Płockiej szansy edukacyjnej jest opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 12 % po przekroczeniu kwoty 3.800 zł w skali roku.

Oznacza to, że w przypadku, gdy uczeń otrzyma stypendium z dwóch różnych źródeł, a ich wysokość łącznie przekroczy kwotę zwolnioną - 3.800 zł – przy składaniu rocznego zeznania podatkowego przez stypendystę za 2023 rok może wystąpić konieczność zapłaty podatku od otrzymanej kwoty powyżej 3.800 zł.

Dokumenty do pobrania

 

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
tel. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz i IT


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 61

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713