Płockie Talenty

 PŁOCKIE TALENTY program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych o znaczących osiągnięciach edukacyjnych pobierających naukę na terenie miasta Płocka,
począwszy od roku szkolnego 2021/2022

 Stypendium przeznaczone jest dla uczniów szkół dla młodzieży kształcących w formie dziennej – ogólnodostępnych lub artystycznych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, publicznych lub niepublicznych prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock oraz publicznych lub niepublicznych szkół artystycznych o uprawieniach szkół publicznych, które otrzymują dotację z budżetu państwa zlokalizowanych na terenie miasta Płocka.

Stypendium Płockie Talenty może być przyznane uczniom spełniającym poniższe warunki:

 1. uzyskanie  tytułu   laureata   lub   finalisty   ogólnopolskiej   olimpiady   przedmiotowej   wymienionej w komunikacie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na dany rok szkolny w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz uprawniających odpowiednio do:
  • zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzaminu maturalnego z  danego przedmiotu,
  • przyjmowania laureatów i  finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe,
 2. uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
 3. uzyskanie na egzaminie maturalnym, w części pisemnej, z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym wyniku procentowego wyższego niż 85% z każdego przedmiotu,
 4. uzyskanie na egzaminie maturalnym, w części pisemnej, wyników procentowych z poszczególnych przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym wyższych niż średnia wojewódzka dla danego typu szkoły i najwyższych, łącznych wyników procentowych ze wszystkich tych przedmiotów w skali miasta Płocka,
 5. uzyskanie na maturze międzynarodowej wyniku nie niższego niż 40 punktów (tzw. prestiżowy sukces),
 6. uzyskanie na egzaminie ósmoklasisty wyników procentowych z poszczególnych przedmiotów wyższych niż średnia wojewódzka i najwyższych, łącznych wyników procentowych ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminem w skali miasta Płocka,
 7. uzyskanie najlepszego wyniku procentowego w danej szkole na egzaminie maturalnym ze wszystkich przedmiotów  zdawanych  w  części  pisemnej  na  poziomie  podstawowym  i  wyników  procentowych z poszczególnych przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym wyższych niż średnia wojewódzka dla danego typu szkoły,
 8. uzyskanie najlepszego wyniku procentowego w danej szkole na egzaminie ósmoklasisty ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty i wyników procentowych z poszczególnych przedmiotów wyższych niż średnia wojewódzka.

Wysokość stypendium nie może być niższa niż 1 000 zł i jest uzależniona od osiągnięć ucznia oraz środków przeznaczonych na ten cel w  budżecie miasta Płocka na dany rok budżetowy.
Maksymalną kwotę stypendium określa tabela zamieszczona w § 6 Regulaminu.

W przypadku uzyskania przez ucznia tytułu laureata lub finalisty więcej niż jednej olimpiady lub konkursu przedmiotowego lub spełnienia więcej niż jednego z wymaganych warunków, uczeń może otrzymać stypendium w kwocie wyższej, jednak nie więcej niż 6 000zł.

Szczegółowe warunki kwalifikowania uczniów do stypendium zawarte są w poniższym Regulaminie.

Stypendium „Płockie Talenty” przyznawane jest na wniosek dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń - do wniosku dołączane są kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia.

Wnioski o przyznanie stypendium składane są przez dyrektorów szkół do ZJO w terminie do 20 lipca danego roku szkolnego.

Wysokość stypendium rekomenduje Komisja oceny wniosków, a zatwierdza Prezydent Miasta Płocka.
Lista stypendystów opublikowana zostanie na stronie internetowej ZJO.

 

Stypendium przekazywane będzie przelewem, na wskazany we wniosku rachunek bankowy stypendysty lub jego rodzica/opiekuna prawnego, w terminie do dnia 25 września kolejnego roku szkolnego.

Ważne !!!
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stypendium Płockie Talenty jest opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 12 % po przekroczeniu kwoty 3.800 zł w skali roku.

Oznacza to, że w przypadku, gdy uczeń otrzyma stypendium z dwóch różnych źródeł, a ich wysokość łącznie przekroczy kwotę zwolnioną - 3.800 zł – przy składaniu rocznego zeznania podatkowego przez stypendystę za 2023 rok może wystąpić konieczność zapłaty podatku od otrzymanej kwoty powyżej 3.800 zł.

PŁOCKIE TALENTY ZA OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
LISTA STYPENDYSTÓW - WRZESIEŃ 2023
przelew stypendium zaplanowany został na dzień 15 września br.

 Dokumenty do pobrania:

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
tel. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz i IT


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 61

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713