Stypendia Unijne

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
- najlepsza inwestycja w człowieka
realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014 - 2020
Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021, którzy spełnią założenia Regulaminu.
 
Program stypendialny realizowany jest w roku szkolnym 2020/2021 na obszarze Województwa Mazowieckiego przez:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

Kontakt tel: 22/59-79-449       22/59-79-423
                 22/59-79-435       22/59-79-410
                 22/59-79-430       22/59-79-413

Celem szczegółowym projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów klas VII -VII szkół pdstawowych i liceów ogólnokształcących z obszaru Województwa Mazowieckiego.

Projekt ma na celu rozwijanie zdolności edukacyjnych i motywowanie do dalszej nauki. Skierowany jest on do uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Wzrost kompetencji kluczowych jest jednym z celów szczegółowych projektu i ma się realizować  w obszarze nauk matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, języków obcych nowożytnych i przedsiębiorczości.

Projekt zakłada rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Indywidualizacja będzie przejawiać się m.in. w opracowaniu Indywidualnych Planów Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPREU) lub Projektów Edukacyjnych w ramach IPREU, które realizowane pod opieką dydaktyczną nauczyciela lub pedagoga szkolnego, będą wyznaczać kierunki rozwoju stypendystów i prowadzić do wzrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów wraz z obowiązującym w roku szkolnym 2020/2021 Regulaminem zamieszczone są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego www.stypendia.oeiizk.waw.pl

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
tel. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz i IT


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 61

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713