Stypendia za wyniki w nauce lub w sporcie

O stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie może ubiegać się każdy uczeń szkoły publicznej prowadzonej przez Miasto Płock (z wyjątkiem uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz absolwentów wszystkich typów szkół) lub słuchacz kolegium bez względu na miejsce zamieszkania.

Stypendia  za wyniki w nauce lub w sporcie przyznaje się dwa razy w ciągu roku szkolnego po zakończeniu każdego semestru.

Aby otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie nie trzeba składać żadnych wniosków. Można otrzymać niezależnie i równocześnie obydwa stypendia:
- jedno za wyniki w nauce,
- drugie za osiągnięcia sportowe.

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Stypendium za osiągnięcia w sporcie może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
 
Stypendia za wyniki w nauce lub w sporcie przyznaje dyrektor szkoły.

Średnią ocen kwalifikującą do otrzymania stypendium ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

Stypendia wypłacane są jednorazowo, odpowiednio w terminach:
1) za pierwszy semestr roku szkolnego - po zakończeniu semestru;
2) za drugi semestr - po zakończeniu semestru (we wrześniu).

O przeznaczeniu stypendiów decyduje uczeń – stypendysta.
Stypendia wypłacane są w gotówce, w wysokości 150 zł na semestr.

Stypendia motywacyjne w całości finansowane są przez organ prowadzący szkoły, tzn. Miasto Płock. W 2022 roku stypendium otrzymało 3.000 stypendystów w wysokości po 150 zł .

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
tel. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz i IT


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 61

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713