Zasiłki losowe

Zasiłek losowy (szkolny) może otrzymać uczeń:

  • zamieszkały na terenie miasta Płocka,
  • uczący się w szkołach publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia, znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

„Zdarzeniem losowym” kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie „zależne od losu – kolei, wydarzeń życia”, tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja, tj. stanie się ofiarą przestępstwa, śmierć bliskiej osoby, wypadek, ale również pożar, gradobicie.
 
Wysokość zasiłku szkolnego zależy od przedstawionej sytuacji, jednakże nie może przekroczyć kwoty 620 zł. Zasiłek szkolny może być przyznany, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego,w formie:

  • świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć:

  • w sekretariacie szkoły, kolegium lub ośrodka o ile jej siedziba znajduje się na terenie Miasta Płocka,
  • w Zarządzie Jednostek Oświatowych, jeżeli siedziba szkoły znajduje się poza granicami Miasta Płocka.

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
tel. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz i IT


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 61

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713