Zadania

Zadania Zarządu Jednostek Oświatowych - Jednostka Budżetowa
 
Przedmiotem działania ZJO jest obsługa jednostek wymienionych w uchwale Nr 397/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Płock zaliczanych do sektora finansów publicznych zwanych w dalszej treści „jednostkami” w zakresie:
 • zapewniającym realizację zadań głównego księgowego dla każdej z jednostek,
 • księgowości, sprawozdawczości  finansowej, budżetowej oraz przekazywania posiadanych danych do sprawozdawczości statystycznej,
 • przygotowania we współpracy z kierownikami jednostek projektów planów finansowych obsługiwanych jednostek oraz ZJO,
 • bieżącej kontroli księgowej nad prawidłowością dysponowania środkami w planach finansowych, gospodarowaniem mieniem jednostek, a także czuwania nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej oraz innych wytycznych i zarządzeń, które mają zastosowanie w jednostkach,
 • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek,
 • gospodarki finansowej,
 • naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, naliczania i odprowadzania związanych z tym zaliczek, składek i odpisów oraz prowadzenia sprawozdawczości z zakresu funduszu płac jednostek i ZJO,
 • współdziałania z kierownikami jednostek w przygotowywaniu informacji rzeczowo – finansowych z zakresu planowania i realizacji planów finansowych poszczególnych jednostek, głównie na potrzeby opracowania budżetu miasta Płocka i wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Płocka oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze, a także sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz przekazywanie powyższych informacji do Prezydenta Miasta Płocka za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka,
 • prowadzenia rejestrów VAT jednostek w ramach jednego podatnika Gminy Miasto Płock oraz weryfikacja faktur wystawionych przez jednostki pod względem formalno-rachunkowym,
 • wykonywania zadań w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy dla miejskich przedszkoli, żłobków miejskich, Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, rodzinnych domów dziecka oraz współpracy ze służbami BHP w pozostałych jednostkach,
 • zabezpieczenia obsługi prawnej jednostek,
 • informatycznego wsparcia pracowników jednostek w obsłudze modułów online platformy zarządzania oświatą „e-Oświata”,
 • gromadzenia, archiwizowania i przechowywania dokumentacji objętej zakresem działania ZJO,
 • obsługi informatycznej żłobków miejskich, Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz rodzinnych domów dziecka,
 • organizowania kursów bhp dla kierowników obsługiwanych jednostek,
 • prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników obsługiwanych jednostek.
Ponadto ZJO wykonuje następujące zadania Gminy Miasto Płock:
 • realizacja uchwał budżetowych Rady Miasta Płocka i zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Miasta Płocka,
 • wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019  r. poz. 1481, 1818, 2197):
  - rozdz. 8a „Pomoc materialna dla uczniów” finansowanych przez budżet państwa lub budżet miasta Płocka w zakresie obsługi administracyjno-księgowej programów stypendialnych, w tym lokalnych programów stypendialnych,
 • wynikające z ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych ( t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 17, 278) w zakresie obsługi administracyjnej finansowania niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz publicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.
 • wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.):
  - art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 w zakresie dofinansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych,
  - art. 122 w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 • wynikające z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.):
  - art. 30a w zakresie  przygotowania i analizy sprawozdania z wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,
  - art. 72 w zakresie  pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
 • w zakresie koordynacji działań jednostek organizacyjnych oświaty miasta Płocka wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 45 z późn. zm.) oraz weryfikacji danych z baz danych Ministerstwa Edukacji Narodowej służących ustalaniu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Płocka,
 • wynikające z art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016r., poz. 157) w zakresie obsługi administracyjnej dotowania żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez inne niż miasto Płock osoby fizyczne lub prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • w zakresie obsługi organizacyjnej, prawnej i finansowo-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, 
 • w zakresie administrowania, koordynowania i prowadzenia bieżącej obsługi platformy zarządzania e-Oświata i Płockiego Portalu Oświatowego.
ZJO wykonuje także inne zadania z zakresu obsługi jednostek wynikające z odrębnych przepisów, w tym uchwał Rady Miasta Płocka oraz zadania zlecone przez Prezydenta Miasta Płocka.

ZJO realizuje zadania statutowe w porozumieniu z Wydziałem Edukacji i Kultury, Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych oraz z kierownikami jednostek, w oparciu o budżet uchwalony przez Radę Miasta Płocka oraz plany finansowe jednostek.
 

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
tel. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz i IT


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 61

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713