Dofinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) Miasto Płock obowiązane jest do zwrotu kosztów dowozu:

- dzieci niepełnosprawnych pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,

- uczniów niepełnosprawnych, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia

- dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

Ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2248)  zostały wprowadzone zapisy określające sposób zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnego ucznia i opiekuna do placówek oświatowych. W związku z powyższym zgodnie z art. 39a ust. 2 ww. ustawy zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

koszt = (a-b)*c*d/100

gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

Uchwała Nr 308/XVII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 283/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Płocku w celu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i młodzieży

Uchwała Nr 283/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Płocku w celu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i młodzieży

d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

UWAGA!
Celem realizacji wprowadzonego zapisu osoby, które złożyły wniosek w sprawie zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/placówki na rok szkolny 2019/2020 proszone są o uzupełnienie danych podanych we wniosku celem sporządzenia umowy dotyczącej zwrotu kosztów od dnia 01.01.2020 r. o następujące oświadczenie:

Oświadczenie do wniosku

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zarządzie Jednostek Oświatowych pokój numer 301 w godzinach 8.00-15.00 tel. 24 364 59 82.

Wniosek w sprawie zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/placówki na rok szkolny 2019/2020

Oświadczenie Właściciela samochodu

Klauzula informacyjna

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
sekr. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63
tel. 24 367 89 30–49 | 24 364 59 50–99

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz, IT i MKZP


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 59

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713