Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) Miasto Płock obowiązane jest do zwrotu kosztów dowozu:

- dzieci niepełnosprawnych pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,

- uczniów niepełnosprawnych, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia

- dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 Zgodnie z art. 39a ust. 2 i 3 ww. ustawy zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

koszt = (a-b)*c

gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu. Stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa rada gminy, w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201).

Uchwała 878/L/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej w Mieście Płocku w celu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i młodzieży

 ROK SZKOLNY 2023/2024

Aby umowa została zawarta od 1 września 2023 r. wniosek na rok szkolny 2023/2024 należy złożyć do Zarządu Jednostek Oświatowych najpóźniej w terminie do 31 sierpnia 2023 r. Umowy w oparciu o wnioski złożone po 31 sierpnia 2023 r. będą sporządzane w czasie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Druki do pobrania:
Wniosek w sprawie zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/przedszkola na rok szkolny 2023/2024 wraz z załącznikiem nr 1 - wersja WORD

Wniosek w sprawie zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/przedszkola na rok szkolny 2023/2024 wraz z załącznikiem nr 1 - wersja pdf

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Właściciela samochodu

Klauzula informacyjna

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zarządzie Jednostek Oświatowych pokój numer 301 w godzinach 8.00-15.00 tel. 24 364 59 82.

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
tel. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz i IT


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 61

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713