Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Zgodnie z art. 122 ustawy 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz spełniają warunki określone w/w ustawą, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Do wniosku należy dołączyć:

1)        kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,

2)        kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,

3)        kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

4)        kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

5)        kopie dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

6)        kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,

7)        aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,

8)        kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

9)        wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

10)    oświadczenie o wielkości otrzymanej bądź nie otrzymanej pomocy de minimis.

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Wniosek należy złożyć w Zarządzie Jednostek Oświatowych w pokoju nr 301 w godzinach 8.00-15.00

Dokumenty do pobrania:

Kontakt

Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock ul. 3 Maja 16, 3 piętro

NIP 7741083307 | REGON 610201634
sekr. 24 364 59 64 | fax 24 364 59 63
tel. 24 367 89 30–49 | 24 364 59 50–99

Sekretariat

tel. 24 364 59 64

Dział księgowości


tel. 24 364 59 70

Dział płac

tel. 24 364 59 90

Dział analiz, IT i MKZP


tel. 24 364 59 80

Stypendia

tel. 24 364 59 50

MKZP


tel. 24 364 59 59

Kadry

tel. 24 364 59 97

BHP


tel. 609 605 713